موفقیت هنرجویان آکادمی موسیقی «آوای دلنیا» در کنسرواتوار سلطنتی کانادا

همه هنرجویان آکادمی «آوای دلنیا» که در امتحانات کنسرواتوار سلطنتی کانادا شرکت کرده بودند توانستند نمرات…

امیر سام، مشاور املاک