نام دکتر گل‌نسیم ریاحی از مونترال در لیست نهایی «جایزه‌ی RBC برای زنان کارآفرین کانادایی» ۲۰۲۳

نام دکتر گل‌نسیم ریاحی از مونترال در لیست نهایی «جایزه‌ی RBC برای زنان کارآفرین کانادایی» ۲۰۲۳

امیر سام، مشاور املاک